Inspanningsverplichting arts

Naar Nederlands recht zal een arts aansprakelijk kunnen worden gehouden voor ontstane schade als de arts onzorgvuldig heeft gehandeld. Dat wil zeggen dat hij niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot onder de zelfde omstandigheden verwacht mag worden. De arts is dus verplicht om zich zoveel mogelijk in te spannen om tot een goede medische behandeling te komen. De arts heeft zodoende geen resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting.

Om het aansprakelijkheidsvraagstuk juist te beoordelen, zal moeten worden geoordeeld op basis van de informatie die op het moment van de behandeling voor handen was, zonder dat daarbij latere kennis over het beloop wordt betrokken. Indien bij een behandeling een onbedoelde bijwerking optreedt, is de arts daarvoor alleen aansprakelijk als deze te wijten is aan zijn onzorgvuldig handelen. Een onbedoelde bijwerking die niet te wijten is aan onzorgvuldig handelen van de arts, wordt ook wel een complicatie genoemd.

Beoordeling medische fout door specialist

De aansprakelijkheid dient te worden aangenomen indien een arts allereerst verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld en voorts wanneer daardoor (letsel)schade is ontstaan. In beginsel zal eventueel een medisch foutief handelen beoordeeld dienen te worden door een medisch specialist. Aangezien wij letselschadejuristen zijn en geen medisch specialisten, zullen wij een onafhankelijk medisch advies bureau moeten inschakelen. Wij werken samen met MediForensis Medisch Adviseurs.

biljetten op tafel

Kosten voor verrichten
haalbaarheidsonderzoek

Dit traject kost helaas geld, omdat de kosten van ons en de ingeschakelde medisch adviseur vooralsnog niet verhaalbaar zijn op een aansprakelijke arts of diens verzekeraar. U dient dit derhalve in eerste instantie dus zelf te betalen. Indien wij in beginsel ook een verwijtbaar handelen aan de zijde van de arts inschatten, is het mogelijk om uw letselschadezaak in behandeling te nemen en een medische haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten tegen een bedrag van € 1.250,00.

Afhankelijk van de omvang van het medisch dossier, kan dit meer bedragen.
U wordt hier vooraf over geïnformeerd.

Klachtencommissie

Om kosten te besparen adviseren wij om altijd eerst een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris/commissie van de desbetreffende zorginstelling. Deze dienen de klacht kosteloos in behandeling te nemen en zij zullen de klacht uitgebreid onderzoeken. Tevens zullen zij een uitspraak doen over de gegrondheid van de klacht. Mocht hier uitkomen dat uw klacht gegrond is, dan kunt zich tot ons wenden waarna wij kunnen beoordelen of en onder welke voorwaarden wij de zaak in behandeling kunnen nemen.

voorzittershamer bij letselschadezaak

Wanneer kunt u letselschade.nl inschakelen in geval van een medische fout

  • Je klacht is reeds ingediend bij de  klachtencommissie van de betreffende zorginstelling

  • Je klacht is door deze commissie gegrond verklaard

  • De medische fout is minder dan 5 jaar geleden gemaakt

  • Je bent bereid om de kosten voor het haalbaarheidsonderzoek te betalen. Deze bedragen € 1250


Als je aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoet kan je contact opnemen met een van onze letselschade specialisten.

Indien jouw zaak niet voldoet aan een of meerdere voorwaarden dan kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Onze aanpak

1

Inschakelen medisch specialist via letselschadejurist

2

Specialist bepaalt of er sprake is van een medische fout

3

Bij medische fout vragen wij direct om voorschotbetaling

4

Letselschadezaak regelen en realisatie schadevergoeding

1

Inschakelen medisch specialist via letselschadejurist

2

Specialist bepaalt of er sprake is van een medische fout

3

Bij medische fout vragen wij direct om voorschotbetaling

4

Letselschadezaak regelen en realisatie schadevergoeding